اساتید عزیز روز معلم را بی نهایت بار به شما عاشقان تبریک می گوییم، معلمی شغل نیست بلکه عشق است. تو مسیری که عاشقش بودید را انتخاب کردید و اکنون دانشجویانی را تربیت میکنید که قرار است آینده ی کشورمان ایران را بسازند

 

 

 

 

                                                                                                                

   تعداد اساتید مرکز  137 نفر می باشد

 

 

 

                                                                                                                

   تعداد اساتید مرکز  137 نفر می باشد