با سلام و احترام به دانشجویان گرامی
  عزیزان تاریخ جلسات توجیهی کاربینی دانشجویان  به شرح جدول های بالا می باشد. و فقط یک جلسه می باشد. در صورت عدم شرکت در جلسه توجیهی غیبت لحاظ میشود.
دانشجویان عزیز حتما باید در دانشگاه حضوری شرکت کنید.
معاونت آموزش واحد ۴۸ تهران

photo 2023 05 08 00 05 23photo 2023 05 08 00 05 23photo 2023 05 08 00 05 23photo 2023 05 08 00 05 23photo 2023 05 08 00 05 23photo 2023 05 08 00 05 23photo 2023 05 08 00 05 23photo 2023 05 08 00 05 23photo 2023 05 08 00 05 23photo 2023 05 08 00 05 23photo 2023 05 08 00 05 23photo 2023 05 08 00 05 23photo 2023 05 08 00 05 23photo 2023 05 08 00 05 23photo 2023 05 08 00 05 23photo 2023 05 08 00 05 23photo 2023 05 08 00 05 23photo 2023 05 08 00 05 23photo 2023 05 08 00 05 23photo 2023 05 08 00 05 23photo 2023 05 08 00 05 23

جلسه توجیهی کاربینی وکارورزی ترمهرماه  1400-1401 به صورت مجازی در سامانه سما لایو مطابق جدول مقابل برگزار می گردد

 

 

 

قابل توجه دانشجویانی که درس کاربینی با استاد توانایی دارند زمان ارائه كاربيني روز جمعه مورخ 1399/03/03 مي باشد.

 

 

جلسه توجیهی کاربینی استاد ابراهیمی به شرح زیر به اطلاع دانشجویان محترم می رسد لازم است دانشجویانی که درس کاربینی را در نیمسال جاری اخذ نموده اند طبق فایل پیوست زیر در جلسه توجیهی حضور یابند عدم حضور دانشجو به منزله غیبت محسوب می شود.

 

 

جلسه توجیهی کاربینی استاد سید نیما پور حسینی جور شری به شرح زیر به اطلاع دانشجویان محترم می رسد لازم است دانشجویانی که درس کاربینی را در نیمسال جاری اخذ نموده اند طبق فایل پیوست زیر در جلسه توجیهی حضور یابند عدم حضور دانشجو به منزله غیبت محسوب می شود.

 

 

جلسه توجیهی کاربینی استاد امیر منصور امیر احمدی به شرح زیر به اطلاع دانشجویان محترم می رسد لازم است دانشجویانی که درس کاربینی را در نیمسال جاری اخذ نموده اند طبق فایل پیوست زیر در جلسه توجیهی حضور یابند عدم حضور دانشجو به منزله غیبت محسوب می شود.

 

 

جلسه توجیهی کاربینی استاد توانایی به شرح زیر به اطلاع دانشجویان محترم می رسد لازم است دانشجویانی که درس کاربینی را در نیمسال جاری اخذ نموده اند طبق فایل پیوست زیر در جلسه توجیهی حضور یابند عدم حضور دانشجو به منزله غیبت محسوب می شود.

 

 

جلسه توجیهی کاربینی استاد خرم دره به شرح زیر به اطلاع دانشجویان محترم می رسد لازم است دانشجویانی که درس کاربینی را در نیمسال جاری اخذ نموده اند طبق فایل پیوست زیر در جلسه توجیهی حضور یابند عدم حضور دانشجو به منزله غیبت محسوب می شود.

 

 

جلسه توجیهی کاربینی استاد خرم دره به شرح زیر به اطلاع دانشجویان محترم می رسد لازم است دانشجویانی که درس کاربینی را در نیمسال جاری اخذ نموده اند طبق فایل پیوست زیر در جلسه توجیهی حضور یابند عدم حضور دانشجو به منزله غیبت محسوب می شود.