مرکز رشد و نوآوری

دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۸ برگزار می کند

رویداد شتاپ (استارت آپ) عکاسی حرفه ای

 

 

عزیزان افتخار دیگر برای واحد ۴۸ در اول سال ۹۹ و این بار مرکز نوآوری عکاسی حرفه ای در سینما با حضور ریاست محترم استان شرق و معاونین و ارتباط مجازی روسای علمی کاربردی و ریاست محترم دانشگاه جامع دکتر امید و معاونین .... که مرکز نواوری واحد ۴۸ افتتاح گردید.

 

 

عزیزان افتخار دیگر برای واحد ۴۸ در اول سال ۹۹ و این بار مرکز نوآوری عکاسی حرفه ای در سینما با حضور ریاست محترم استان شرق و معاونین و ارتباط مجازی روسای علمی کاربردی و ریاست محترم دانشگاه جامع دکتر امید و معاونین .... که مرکز نواوری واحد ۴۸ افتتاح گردید.