تلویزیون اینترنتی ۴۸

در این برنامه از گروه گریم دعوت شد و دانشجویان عزیز که نماینده گروه گریم بودند تمامی سوالات خود را بدون هیچ محدودیت پرسیدند