قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری: دانشجویانی که در امتحان شفاهی درس زبان پیش دانشگاهی استاد مصلحی تا کنون شرکت ننموده اند روز شنبه ۹۸/۰۳/۱۱ ساعت ۱۷:۰۰الی ۱۹:۰۰ در دانشگاه حضور داشته باشند.

 

 

واحد 48 تهران

قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری:دانشجویانی که درس کارورزی، کاربینی و پروژه  را با استاد روشن و استاد قریشی اخذ نموده اند و گزارشات درسهای مربوطه را آماده نموده اند. برای تحویل و یا پرسش های مربوط تهیه گزارش‌های دروس یاد شده و دریافت راهنمایی های لازم توسطِ مدیر گروه حسابداری، روز جمعه مورخ 13۹۸/3/3 از ساعت 11 الی 12 درکلاس 301 حضور بهم رسانند.بدیهی است عدم شرکت در کلاس فوق ممکن است در کیفیت تهیه گزارش تاثیر منفی داشته باشد.