قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس کاربینی ،کارورزی و پروژه اخذ نموده اند.با توجه به فایل پیوست ذیل جهت ارائه کار به دانشگاه مراجعه نمایند.عدم ارائه کاربینی ،کارورزی یا پروژه به منزله غیبت در آزمون و کسب نمره صفر می باشد.