مرکز رشد و نوآوری

عزیزان افتخار دیگر برای واحد ۴۸ در اول سال ۹۹ و این بار مرکز نوآوری عکاسی حرفه ای در سینما با حضور ریاست محترم استان شرق و معاونین و ارتباط مجازی روسای علمی کاربردی و ریاست محترم دانشگاه جامع دکتر امید و معاونین .... که مرکز نواوری واحد ۴۸ افتتاح گردید.