منشور حقوق دانشجوئی

عنوان و نام: منشور حقوق دانشجویی
پدیدآورنده: دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگی واجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مشخصات نشر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت فرهنگی و اجتماعی، دفتر سیاستگذاری وبرنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی
مشخصات ظاهری:  72   صفحه