عزیزان برای تحویل کارورزی در ساعت مشخص به دانشگاه برای تحویل برگه ها و امضا صورتجلسه مراجعه کنید

 

 

جلسه توجیهی کارورزی به شرح زیر به اطلاع دانشجویان محترم می رسد لازم است دانشجویانی که درس کارکارورزی را در نیمسال جاری اخذ نموده اند طبق فایل پیوست زیر در جلسه توجیهی حضور یابند عدم حضور دانشجو به منزله غیبت محسوب می شود

 

عزیزان طبق جدول های در امتحان های ژوژمان و تحویل کارورزی و کاربینی در ساعت مشخص به دانشگاه برای تحویل ژوژمان یا کارورزی و امضا صورتجلسه مراجعه کنید در غیر اینصورت غیبت لحاظ

 

 

تاریخ تحویل کارورزی طبق فایل پیوست ذیل می باشد
عدم ارائه پروژه کارورزی در تاریخهای اعلام شده به منزله غیبت در آزمون می باشد