فرصت های از دست رفته در سال اخیر با اتکا همه جانبه به فروش نفت و منابع خام ما را در مسیری قرار داد که از این شرایط صرفا به عنوان گذران امور جاری استفاده کنیم و سرمایه گذاری در راستای ایجاد زیربنای تولیدی کمتر به چشم آمد